1. Definicions

1.1. «SEMILLAS FITÓ»: es refereix a SEMILLAS FITÓ, SAU, mercantil de nacionalitat espanyola domiciliada al carrer Selva de Mar, núm. 111, de Barcelona (08019), i amb el NIF A-08.469.215.

1.2. «Comprador»: es refereix a la persona física o jurídica que adquireix a SEMILLAS FITÓ qualsevol dels seus productes.

1.3. «Productes»: es refereix a les llavors i al material de plantació de SEMILLAS FITÓ.

1.4. «Parts»: es refereix a SEMILLAS FITÓ i al Comprador conjuntament.

1.5. «Llista de preus» o «Tarifa»: es refereixen a la relació de preus de venda dels productes que FITÓ publica i distribueix periòdicament, i els quals SEMILLAS FITÓ es reserva el dret a modificar en qualsevol moment.

1.6. «Oferta»: es refereix a les condicions particulars de venda ofertes per SEMILLAS FITÓ a un Comprador.

 

2. Àmbit d’aplicació de les presents Condicions Generals de Venda

2.1. Les presents Condicions Generals de Venda són aplicables a totes les operacions de venda sobre els productes que formalitzi SEMILLAS FITÓ amb un comprador, i formen part integrant de tots els contractes que es formalitzin entre les parts, excepte en aquells supòsits en què explícitament s’especifiqui el contrari per escrit.

2.2. Les presents Condicions Generals de Venda substitueixen i deixen sense efecte totes les anteriors condicions generals de venda publicades o aplicades per SEMILLAS FITÓ, fins i tot les que poguessin haver estat d’aplicació amb anterioritat entre les parts amb motiu de relacions comercials comunes prèvies.

2.3. Queda explícitament exclosa l’aplicació de les condicions generals de compra o de contractació del Comprador, si n’hi hagués.

2.4. La realització de qualsevol comanda de compra o l’acceptació de qualsevol oferta per part del Comprador implica l’acceptació de la totalitat d’aquestes Condicions Generals de Venda per part seva.

 

3. Preus

3.1. Tots els preus inclosos a la Llista de Preus, o que SEMILLAS FITÓ pugui oferir al marge d’aquesta, estan fixats en euros i no inclouen ni IVA ni altres impostos que siguin d’aplicació, ni les despeses d’assegurança dels productes, que seran, en el seu cas, degudament desglossades a la factura que SEMILLAS FITÓ emeti al comprador.

3.2. Amb caràcter general, les despeses de transport no estan incloses als preus que apareixen a la Llista de Preus, excepte en aquells casos en què les parts acordin expressament el contrari. Aquestes despeses seran facturades per SEMILLAS FITÓ al comprador de manera independent.

3.3. Per a la fabricació, a petició del comprador, de fórmules especials no incloses a la Llista de Preus, SEMILLAS FITÓ aplicarà un càrrec addicional fix de 100,00 € en concepte de despeses de fabricació, sigui quina sigui la quantitat de mescla sol·licitada, al marge del preu que les parts acordin per a aquesta fórmula especial.

3.4. SEMILLAS FITÓ es reserva el dret a modificar la Llista de Preus en qualsevol moment, i serà aplicable en cada cas l’última llista que s’hagués

publicat en el moment de perfeccionar-se l’acceptació de l’oferta per part del comprador.

 

4. Ofertes i ordres de comanda

4.1. Qualsevol oferta emesa per SEMILLAS FITÓ venç i queda sense efecte al cap de 3 dies hàbils des del seu enviament, tret que expressament s’hi indiqui el contrari.

4.2. S’entendrà que les parts han formalitzat el contracte de compravenda dels productes en el moment en què SEMILLAS FITÓ rebi del Comprador l’acceptació de la seva oferta o una ordre de comanda pròpia.

4.3. Juntament amb l’acceptació de l’oferta o l’ordre de comanda, el comprador haurà d’informar SEMILLAS FITÓ sobre la documentació, les especificacions i la informació exigides per la normativa aplicable específica del país de destinació dels productes, així com de tots els tràmits que siguin necessaris per a dur a terme el lliurament dels productes (certificacions, documents d’importació, requisits fitosanitaris, factures, etc.).

4.4 En cas que el comprador no proporcioni tota la informació indicada en el punt anterior, o que aquesta sigui defectuosa o sigui proporcionada de manera tardana, SEMILLAS FITÓ quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat pel retard o la impossibilitat en el lliurament dels productes, i el comprador respondrà per qualsevol pèrdua o dany que els productes, o SEMILLAS FITÓ, puguin patir per aquest motiu.

 

5. Lliurament

5.1. SEMILLAS FITÓ lliurarà els productes al comprador dins un termini raonable des de la formalització del contracte de compravenda, subjecte a la seva disponibilitat i a la temporada agrícola. En aquest sentit, els terminis de lliurament acordats entre les parts tenen un valor orientatiu i no poden ser considerats com a dates definitives i inamovibles, per la qual cosa un retard en les dates de lliurament inicialment previstes no s’entendrà com un incompliment contractual per part de SEMILLAS FITÓ i, per tant, no implicarà per al comprador el dret a rebre cap compensació ni a resoldre el contracte.

5.2. El lliurament dels productes podrà dur-se a terme de manera fraccionada, segons disponibilitat, i en aquest cas seran facturats per part de SEMILLAS FITÓ de manera també fraccionada.

5.3. En cas de no poder subministrar la totalitat dels productes sol·licitats pel comprador per falta d’existències d’algun, SEMILLAS FITÓ lliurarà i facturarà els productes dels quals disposi, sense necessitat de consultar-ho prèviament amb el comprador, excepte que s’hagi acordat expressament el contrari en el moment de formalitzar el contracte de compravenda.

5.4 El lliurament dels productes fora d’Espanya i Portugal es durà a terme sempre dins la modalitat EXW (Ex Work) dels Incoterms 2010 de la Cambra de Comerç Internacional (ICC), per la qual cosa tant el cost com el risc del transport seran a compte del comprador, tret que les parts convinguin expressament el contrari. No obstant això, el comprador autoritza expressament SEMILLAS FITÓ perquè pugui triar i encarregar el transport dels productes a qui consideri convenient. Els costos d’assegurança i transport repercutiran en el comprador dins la factura corresponent.

 

6. Facturació i pagament

6.1. En un termini de 30 dies naturals després del lliurament dels productes, SEMILLAS FITÓ lliurarà la factura corresponent, amb el desglossament de l’IVA i els costos addicionals derivats d’aquest lliurament.

6.2. El pagament de les factures s’efectuarà als 30 dies naturals següents a la data de la factura mitjançant rebut domiciliat al compte bancari facilitat pel comprador a aquest efecte, tret que explícitament les parts acordin el pagament mitjançant transferència bancària al compte titularitat de SEMILLAS FITÓ, que en tot cas haurà de fer-se dins del termini dels 30 dies naturals següents a la data de la factura.

6.3. No obstant l’anterior, aquells compradors que formalitzin un contracte amb SEMILLAS FITÓ per primera vegada, així com aquells que estiguin establerts fora d’Espanya, rebran la factura corresponent abans del lliurament dels productes i n’hauran d’abonar l’import íntegre amb caràcter previ al seu enviament. En tals supòsits, SEMILLAS FITÓ no tramitarà cap enviament fins que el comprador no hagi abonat la totalitat de l’import de la factura, sense que el retard que per aquest motiu pogués produir-se en relació al termini de lliurament inicialment previst pugui considerar-se imputable a SEMILLAS FITÓ.

6.4. Un cop transcorregut el termini de pagament assenyalat anteriorment sense que hagi estat abonat l’import íntegre de la factura, el comprador incorrerà en mora, sense que calgui cap notificació o requeriment de pagament per part de SEMILLAS FITÓ.

6.5. En cas d’acordar-se entre les parts el pagament ajornat de la factura, l’incompliment o retard en el pagament de qualsevol dels terminis convinguts comportarà el venciment anticipat de tots els restants terminis i la mora del comprador, sense necessitat de requeriment previ per part de SEMILLAS FITÓ.

6.6. Als imports que es trobin en mora els serà aplicable un interès mensual de l’1 % fins a la data del pagament efectiu de tots els imports pendents.

6.7. En cap cas el comprador no té dret a deduir o compensar, ni totalment ni parcialment, l’import de les factures emeses per SEMILLAS FITÓ.

 

7. Reserva de propietat

7.1. SEMILLAS FITÓ conservarà la propietat dels productes lliurats al comprador fins que aquest hagi satisfet íntegrament l’import de la factura corresponent, inclosos les despeses addicionals i els interessos que, en el seu cas, es reportin.

7.2. A aquest efecte, els productes subjectes a reserva de propietat hauran de ser emmagatzemats o utilitzats pel comprador de tal manera que se’n garanteixi la qualitat, i se’n permeti la identificació com a propietat de SEMILLAS FITÓ. Igualment, els productes subjectes a reserva de propietat no podran ser pignorats o lliurats com a garantia davant de tercers sense el consentiment previ i explícit de SEMILLAS FITÓ.

 

8. Reserva de collita i cultiu

8.1. Totes les ofertes i ordres de comanda estan condicionades a la disponibilitat de llavors i material de plantació en cada moment. En conseqüència, SEMILLAS FITÓ es reserva la possibilitat de prorratejar o dividir proporcionalment les llavors i el material de plantació sol·licitats pel comprador, en funció de la seva disponibilitat, sense que això doni dret a compensació o a cap indemnització a favor del comprador.

 

9. Informació sobre els productes, ús i garantia

9.1. Totes les il·lustracions, catàlegs i declaracions que SEMILLAS FITÓ proporciona sobre la qualitat, composició, pes, mesures, aplicacions, propietats i tractament, en el sentit més ampli, dels productes es corresponen de la manera més propera possible als assajos i experiències pràctiques de SEMILLAS FITÓ. En aquest sentit, el comprador assumeix que la informació facilitada per SEMILLAS FITÓ en relació amb la qualitat dels productes (viabilitat, germinació, puresa mecànica o genètica i salut de la llavor) i els resultats obtinguts es refereixen únicament als assajos realitzats per SEMILLAS FITÓ en una mostra determinada de llavors i sota unes condicions concretes, per la qual cosa aquesta informació no en constitueix, en cap cas, una garantia expressa o tàcita.

9.2. El comprador accepta i reconeix que els resultats que obtingui dels productes dependran de factors com ara el lloc de cultiu, les condicions prèvies i coetànies, entre les quals s’inclouen la forma de d’emmagatzematge, el clima, la terra i els mètodes de protecció del cultiu emprats pel comprador. A aquest efecte, el comprador serà l’únic responsable de determinar la idoneïtat i adequació de l’ús dels productes en diferents circumstàncies i amb diferents objectius, i exonerarà de qualsevol responsabilitat SEMILLAS FITÓ si s’obtenen resultats diferents de la informació subministrada.

9.3. SEMILLAS FITÓ no assumeix cap responsabilitat davant del comprador pels productes que hagin estat tractats, condicionats o manipulats pel comprador o un tercer.

9.4. El comprador no utilitzarà els productes amb cap finalitat que no sigui el cultiu de llavors per al consum animal o humà.

9.5. El comprador garantirà que qualsevol persona que manipuli o rebi els productes en nom seu ho farà respectant plenament aquestes condicions.

9.6. El comprador es compromet a permetre la inspecció per part de SEMILLAS FITÓ  amb la finalitat de verificar el compliment de les presents condicions, així com a col·laborar-hi mentre es dugui a terme, facilitant l’accés i la inspecció de personal designat per SEMILLAS FITÓ a les instal·lacions del comprador i col·laborant activament en la defensa dels interessos de SEMILLAS FITÓ en cas que un tercer vulneri els seus drets.

 

10. Drets de propietat intel·lectual i industrial

10.1. SEMILLAS FITÓ conservarà en tot moment la totalitat dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb els productes, cap dels quals recaurà en el comprador. La formalització del contracte de compravenda no implica, en cap cas, la concessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial relacionat amb els productes.

10.2. El comprador no utilitzarà cap marca, nom comercial o signe distintiu titularitat de SEMILLAS FITÓ sense el seu previ consentiment explícit, ni utilitzarà marques, noms comercials o signes distintius propis que no resultin clarament diferenciables dels de SEMILLAS FITÓ.

10.3. El comprador no registrarà cap marca, nom comercial o signe distintiu similars als que són titularitat de SEMILLAS FITÓ i que poguessin donar lloc a confusió.

 

11. Drets de l’obtentor

11.1. Els productes procedents de varietats protegides pels drets d’obtentor, incloent drets de PVP (Plant Variety Protection), sol·licitats a la Comunitat Europea i/o a qualsevol altre país, o per contracte, no poden emprar-se per a la multiplicació o el comerç sense el consentiment previ per escrit de SEMILLAS FITÓ. Aquest consentiment podrà quedar subjecte a determinades condicions de producció o reproducció (propagació) de llavors, preparacions amb el propòsit de la propagació, la venda, el lliurament, l’exportació, la importació i/o l’emmagatzematge.

11.2. Els productes únicament podran ser utilitzats per al comprador per al cultiu de productes finals i/o altres productes acabats dins del recinte del comprador.

11.3. El comprador es compromet a permetre que SEMILLAS FITÓ, o un tercer designat per SEMILLAS FITÓ, pugui accedir a les seves dependències (incloent de manera explícita els seus hivernacles), així com a la seva comptabilitat rellevant, a fi de dur a terme les tasques d’inspecció que resultin necessàries per verificar el compliment d’aquestes condicions. Aquesta inspecció podrà afectar igualment els clients del comprador, per la qual cosa correspondrà al comprador adoptar les mesures necessàries per fer-la possible.

11.4. Els productes acabats resultants de la utilització dels productes hauran de ser comercialitzats pel comprador sota la mateixa denominació de varietat registrada per SEMILLAS FITÓ.

11.5. En cas que el comprador detecti una mutació a la varietat protegida, haurà de posar-ho en coneixement del titular dels drets d’obtentor amb la màxima celeritat possible. Quan el titular dels drets d’obtentor ho sol·liciti per escrit, el comprador li proporcionarà proves i material procedent de la mutació en un termini màxim de 2 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

11.6. El comprador reconeix explícitament que cal el consentiment del titular dels drets d’obtentor de la varietat original per poder dur a terme qualsevol tipus d’explotació de qualsevol mutació que hi aparegui, incloent, a tall enunciatiu i no limitatiu, la producció o reproducció (propagació), la preparació amb el propòsit de la propagació, la venda, el lliurament, l’exportació o la importació i el seu emmagatzematge amb alguna de les finalitats anteriors.

 

12. Responsabilitat

12.1. SEMILLAS FITÓ no assumeix cap responsabilitat.

 

13. Força major

13.1. En cas de força major, i sense que sigui necessària intervenció judicial, SEMILLAS FITÓ podrà suspendre totalment o parcialment l’execució del contracte de compravenda, o si l’esdeveniment de força major persistís durant un termini de 2 mesos, qualsevol de les parts podrà resoldre’l totalment o parcialment, sense obligació de compensar o indemnitzar l’altra part per aquest motiu.

13.2. Per força major s’entén qualsevol circumstància que no pogués preveure’s de manera raonable i/o en què SEMILLAS FITÓ no pogués intervenir i com a resultat de la qual resultés impossible o arribés a frustrar-se la totalitat o part del lliurament dels productes per part de SEMILLAS FITÓ. A aquest efecte, queden inclosos en aquesta definició de força major els supòsits de guerra, risc de guerra, disturbis, inundacions, danys causats per aigua, gas o foc, dificultats de transport, complicacions tècniques imprevistes, avaries, vagues a SEMILLAS FITÓ o per part del personal de qualsevol tercer amb el qual SEMILLAS FITÓ hagués formalitzat un contracte, bloqueig, prohibicions d’importació o exportació, embargaments o confiscacions parcials d’estoc de SEMILLAS FITÓ o els seus proveïdors per autoritats civils o militars, falta de capacitat de transport, incompliment o retard en el lliurament per part dels proveïdors de SEMILLAS FITÓ, avaries de maquinària, destrucció i altres paralitzacions que poguessin tenir lloc a SEMILLAS FITÓ o als seus proveïdors, així com la falta de mitjans com a resultat de la qual sigui impossible o quedi totalment o parcialment frustrat el lliurament.

13.3. Així mateix, s’entén per força major qualsevol circumstància habitual relacionada amb la collita o el seu procediment que doni lloc a reserves en el sector de les llavors, la qual cosa facultarà SEMILLAS FITÓ a fer lliuraments parcials al comprador, sense perjudici dels drets previstos anteriorment en aquesta mateixa clàusula.

 

14. Envasos

14.1. Els productes són envasats per SEMILLAS FITÓ dins el seu propi envàs, i les despeses de l’envasament corren a càrrec del comprador. Les despeses associades a cada producte es troben degudament detallades a la Llista de Preus o, en el seu defecte, s’inclouen en el preu dels productes publicat.

14.2. El comprador, com a propietari final dels envasos, serà el responsable de lliurar-los per a la seva correcta gestió ambiental, de conformitat amb l’article 12 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, de residus d’envasos.

 

15. Reclamacions

15.1. El comprador haurà d’examinar els productes en el moment en què se’n faci el lliurament, i verificarà la correcció dels articles i les quantitats lliurades, així com el seu compliment amb la qualitat convinguda entre les parts o l’exigible per a un ús i unes finalitats comercials normals.

15.2. En cas de concórrer qualsevol defecte aparent o falta relativa a l’aspecte extern dels productes lliurats, el comprador haurà de notificar-ho a SEMILLAS FITÓ en un termini màxim de 8 dies naturals després de la data de lliurament. No obstant l’anterior, qualsevol defecte o falta que puguin presentar a causa del transport dels productes s’haurà de notificar en el moment de la seva recepció per part del comprador, fent-ho constar explícitament, detallant el defecte o la falta, a l’albarà de lliurament corresponent. Per altra banda, les reclamacions que es produeixin sobre vicis ocults s’hauran de notificar dins un termini màxim de 8 dies naturals següents a la data en què aquests defectes hagin estat detectats.

15.3. Aquestes notificacions s’hauran de remetre per escrit i incloure les dades d’enviament (número de lot de les llavors, identificació de l’albarà de lliurament i de la factura corresponent), així com una exposició clara dels motius de la reclamació, de manera que SEMILLAS FITÓ o un tercer independent en pugui dur a terme la corresponent verificació. Un cop transcorregut el referit termini sense que el comprador hagi notificat cap defecte, s’entendrà que ha rebut els productes a la seva total satisfacció, i exonerarà SEMILLAS FITÓ de qualsevol responsabilitat.

15.4. En cap cas el comprador estarà facultat per retornar els productes a SEMILLAS FITÓ sense el consentiment previ i explícit de l’empresa.

15.5. Un cop rebuda la notificació per part de SEMILLAS FITÓ dins del termini i en la forma escaient, aquesta procedirà a dur a terme una verificació dels productes en qüestió, o l’encarregarà a un tercer independent, i podrà optar lliurement per una substitució dels productes o per l’abonament del preu pagat pel comprador, en cas que es confirmés l’existència dels defectes al·legats.

 

16. Suspensió i resolució del contracte

16.1. En cas que qualsevol de les parts incomplís les presents condicions, i aquest incompliment persistís durant un termini de 30 dies naturals després d’haver estat requerit per escrit el compliment per l’altra part, la part complidora estarà facultada a suspendre o resoldre definitivament l’execució del contracte de compravenda, sense que això doni lloc a cap indemnització a favor de la part incomplidora, i tot això sense perjudici de la facultat per reclamar la indemnització que correspongui pels danys i perjudicis causats per aquest incompliment.

 

17. Legislació aplicable

17.1 Tots els contractes de compravenda formalitzats entre SEMILLAS FITÓ i el comprador en relació amb els productes, quan aquest últim sigui una persona física o jurídica establerta a Espanya, estan subjectes a les presents Condicions Generals de Venda, així com a la legislació espanyola, especialment la relativa a la regulació del mercat de llavors, el Codi Civil, el Codi de Comerç i altres disposicions concordants.

17.2 En cas que el comprador estigui establert fora d’Espanya, en tot allò que no estigui previst en les presents Condicions Generals de Venda resultaran d’aplicació supletòria les Regles i Usos en el Comerç de Llavors per a Sembra de la Federació Internacional de Llavors («ISF»).

 

18. Resolució de controvèrsies

18.1. Totes les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació o el compliment de les presents Condicions Generals de Venda o qualsevol contracte de compravenda subscrit entre SEMILLAS FITÓ i el comprador seran resoltes pels Tribunals i Jutjats de la ciutat de Barcelona (Espanya), a la jurisdicció de la qual se sotmeten totes dues parts amb renúncia expressa del fur propi que pogués correspondre’ls.

Product added to wishlist
Product added to compare.